LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS

Emitento galimybė yra skola

Stebimojo statuso tikslas — atkreipti vertybinių popierių rinkos dalyvių dėmesį į su emitentu ar jo išleistais vertybiniais popieriais susijusias svarbias aplinkybes ar faktus.

CE ir C KATEGORIJOS Patikrinimo klausimai prieš praktinį egzaminą VĮ "Regitra" - Rigveda

Stebimojo statuso suteikimo atvejai VVPB turi teisę suteikti emitentui stebimojo statusą, jeigu: Emitentas keičia veiklos pobūdį, kuris gali turėti reikšmingą poveikį pačiam emitentui ir jo vertybiniams popieriams; Vyksta emitento kaip bendrovės reorganizavimo procesas; Emitentas nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų ar nevykdo emitento galimybė yra skola nustatytų pareigų; Emitentas priėmė sprendimą likviduoti bendrovę, teismas iškėlė bankroto bylą arba yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo; Emitento ekonominė ir arba teisinė padėtis gali kelti grėsmę investuotojų interesams; Emitentas pateikė prašymą išbraukti vertybinius popierius iš sąrašo arba VVPB ketina Taisyklių nustatyta tvarka inicijuoti emitento vertybinių popierių išbraukimo iš sąrašo procedūrą; Dėl kitų priežasčių, kai emitento galimybė yra skola statuso suteikimas emitentui yra būtinas norint apsaugoti investuotojų interesus; To reikalauja VPK.

Sprendimo suteikti emitentui stebimojo statusą priėmimas ir paskelbimas VVPB valdyba skubiais atvejais — Rinkos operacijų departamento direktorius turi teisę suteikti emitentui stebimojo statusą ar jį panaikinti.

Finansų rinka

Rinkos operacijų departamento direktorius apie savo sprendimus informuoja VVPB valdybą artimiausiame jos posėdyje. VVPB priėmus sprendimą suteikti emitentui stebimojo statusą, prekybos sistemoje ir VVPB interneto tinklalapyje prie emitento ir jo vertybinių popierių pavadinimo įrašomas specialus žymuo, informuojantis vertybinių popierių rinkos dalyvius, kad atitinkamam emitentui suteiktas stebimojo statusas.

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS
  • Finansų rinka – Vikipedija
  • 2020 m. nėra indėlių brokerių
  • Nxt kriptovaliuta

Emitentui šių Taisyklių nustatytos pareigos privalomas ir tuo laikotarpiu, kai jam suteiktas stebimojo statusas. Emitentas privalo informuoti VVPB kaip kinta aplinkybės, dėl kurių jam suteiktas šis statusas. Sprendimas panaikinti emitentui stebimojo statusą priimamas tik tada, kai nebelieka pagrindo ir priežasčių, dėl kurių jam buvo paskirta tokia priežiūra.

VVPB sprendimas dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo ir ar panaikinimo nedelsiant išsiunčiamas elektroniniu būdu arba faksu šių vertybinių popierių emitentui ir VPK, emitento galimybė yra skola pat paskelbiamas per VVPB informacijos atskleidimo sistemą. Jei emitentas nori pakomentuoti VVPB priimtą sprendimą dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo, jis turi Taisyklių Emitento galimybė yra skola Taisyklių Emitentas privalo rašytine ir elektronine forma pateikti VVPB pagal įstatymų reikalavimus parengtą metinį pranešimą ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų emitento galimybė yra skola.

Jei emitento akcininkams sudaroma galimybė anksčiau susipažinti su šiuo pranešimu, tai tą pačią dieną emitentas privalo šį pranešimą pateikti VVPB. Gautą emitento metinį pranešimą VVPB gali skelbti viešai. Papildyti Taisykles naujais Vadovaudamasis VVPB valdybos nustatyta tvarka, emitentas metiniame pranešime turi atskleisti, kaip jis laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso toliau -Bendrovių valdymo kodeksas ir konkrečių jo nuostatų.

Jei Bendrovių valdymo kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai turi būti nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių. VVPB turi teisę analizuoti šią emitento metiniame pranešime atskleistą informaciją ir skelbti tą analizę viešai.

Bendrovių valdymo kodekso tekstas yra skelbiamas VVPB interneto tinklalapyje.

emitento galimybė yra skola

Emitentas, kuriam pagal VPK nustatytas Taisykles reikia parengti tik pusmetinę ataskaitą, VVPB privalo pateikti I, III ir IV ketvirčių tarpinę finansinę atskaitomybę balansą, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavybės pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

I, III ir IV ketvirčių tarpinė finansinė atskaitomybė balansas, pelno nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavybės pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas turi būti pateikta rašytine ir elektronine forma.

VVPB šiuos dokumentus gali skelbti viešai. Papildyti Taisykles nauju Emitentas, kurio išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą, privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikti VVPB šiuos I ir III kalendorinių metų ketvirčių duomenis apie stambiausius akcininkus ir valdymo organų narius: Informaciją apie bendrą emitento akcininkų skaičių; Šiame punkte nustatyta informacija turi būti pateikta rašytine ir elektronine forma.

Informacija, kurią emitentas atskleidžia vadovaudamasis Taisyklių 20 punktu išskyrus Jeigu įmanoma, emitentas informaciją turi atskleisti abiem kalbom vienu metu.

čia visi gali užsidirbti kaip užsidirbti pinigų iš daiktų internete.

Emitentas privalo pateikti pranešimą apie preliminarų bendrovės finansinių metų rezultatą pelną ar nuostolį nedelsdamas po to, kai jį sužino, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po finansinių metų pabaigos.

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių to negalima padaryti per 2 mėnesius po finansinių metų pabaigos, emitentas turi pateikti pranešimą, kuriame būtų nurodytos priežastys, kodėl reikalaujami duomenys laiku nepateikti, ir konkreti data, kada jie bus pateikti ši data negali būti vėlesnė kaip 3 mėnesiai po finansinių metų pabaigos.

emitento galimybė yra skola

Emitentas ne vėliau kaip per 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma svarstyti klausimą dėl akcijų išbraukimo iš VVPB sąrašų, privalo teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti pranešimą apie ketinimą išbraukti akcijas iš VVPB sąrašų. Informacija, kurią emitentas atskleidžia vadovaudamasis Taisyklių 21 punktu, turi būti pateikta lietuvių ir anglų kalbomis.

Emitentas per VVPB informacijos atskleidimo sistemą privalo paskelbti pranešimą apie sprendimą sušaukti emitento visuotinį akcininkų susirinkimą.

Finansų rinkos reikšmė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Ekonomikoje yra trijų rūšių rinkos: išteklių, produktų, ir finansų. Finansų rinkos — viena svarbiausių kiekvienos valstybės finansų sistemos dalių ir atlieka vieną svarbiausių ekonominių funkcijų — perskirsto laikinai laisvas lėšas tarp valstybės ūkio subjektų, kartu įtraukdamos į investavimo procesą individualius asmenis, kurie nėra verslo žmonės. Finansų rinkos yra vieta, kur prekiaujama finansiniu turtu; tokie sambūriai, kanalai, kuriais pasinaudodami lėšų tiekėjai ir lėšų ieškotojai atlieka finansines operacijas.

Tame pranešime emitentas privalo nurodyti bendrovės pavadinimą, buveinę, kodą, susirinkimo datą, laiką, vietą adresąsusirinkimo apskaitos dieną, susirinkimo darbotvarkę, emitento galimybė yra skola šaukimo iniciatorius bendrovės valdybos organą, asmenis ar instituciją, priėmusius sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

Tokia pačia tvarka turi būti atskleidžiama informacija apie pakartotinį akcininkų susirinkimą bei apie šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimus ir ar papildymus.

Emitentas privalo per VVPB informacijos atskleidimo sistemą paskelbti šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ne vėliau kaip tą dieną, kai emitento akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiais projektais. Emitentas privalo per VVPB informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus.

emitento galimybė yra skola uždirbti mainų bitcoin

Biržos nariui gali būti suteikta teisė dalyvauti prekyboje nuosavybės vertybinių popierių rinkoje ir ar skolos vertybinių popierių rinkoje, vienoje ar keliose jų subrinkose, taip pat teisė veikti kaip rinkos formuotojui. VVPB valdyba turi teisę priimti sprendimą, kad automatinio pavedimų perdavimo būdu perduotą pavedimą, kuriame nurodyta kaina nuo atskaitos kainos skiriasi daugiau negu VVPB valdybos nustatytas kainos kitimo žingsnių skaičius, prekybos sistema atmestų automatiškai. Rinkos formuotojai Veikti kaip rinkos formuotojai gali tik tie Biržos emitento galimybė yra skola, kurie turi teisę vykdyti pavedimus įsigyti arba perleisti vertybinius popierius savo sąskaita.

Biržos narys, norintis tapti rinkos formuotoju, turi pateikti užpildytą VVPB valdybos patvirtintą tipinės formos paraišką. Sprendimą suteikti teisę Biržos nariui veikti kaip rinkos formuotojui priima VVPB valdyba ne vėliau kaip per penkiolika dienų emitento galimybė yra skola paraiškos pateikimo dienos. VVPB valdyba sudaro vertybinių popierių, kurių atžvilgiu Biržos nariams gali būti suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams, sąrašą.

VVPB valdyba turi teisę priimti sprendimą nesuteikti Biržos nariui teisės veikti kaip rinkos formuotojui ar veikti kaip rinkos formuotojui atskirų vertybinių popierių atžvilgiu, jeigu: Užpildyta VVPB valdybos patvirtinta tipinės formos paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų arba joje pateikti ne visi ar tikrovės neatitinkantys duomenys; Biržos narys neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų rinkos emitento galimybė yra skola arba jis atsisako pateikti VVPB jos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus, taip pat jeigu Biržos narys atsisako vykdyti kitus pagrįstus VVPB valdybos reikalavimus; Per paskutinius metus iki paraiškos pateikimo Biržos nariui buvo anuliuota teisė veikti kaip rinkos formuotojui; Biržos nario kaip rinkos formuotojo veikla gali kelti Biržos nario ir jo kliento -ų ir ar kitų rinkos dalyvių tarpusavio interesų konfliktą; Kitais atvejais, kai VVPB valdyba mano, kad Biržos nario kaip rinkos formuotojo veikla gali skatinti nesąžiningą prekybą vertybiniais popieriais, manipuliavimą rinka bei kitus nesąžiningus veiksmus.

Naršymo meniu

Sprendimas nesuteikti Emitento galimybė yra skola nariui teisės veikti kaip rinkos formuotojui ar veikti kaip rinkos formuotojui atskirų vertybinių popierių atžvilgiu turi būti motyvuotas. VVPB valdybai priėmus sprendimą nesuteikti Biržos nariui teisės veikti kaip rinkos formuotojui ar veikti kaip rinkos formuotojui atskirų vertybinių popierių atžvilgiu, pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas tą pačią dieną, išsiunčiant jam valdybos sprendimą.

Biržos narys gali bendra tvarka pakartotinai kreiptis į VVPB dėl teisės veikti kaip rinkos formuotojui suteikimo praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo VVPB valdybos sprendimo nesuteikti Biržos nariui teisės veikti kaip rinkos formuotojui ar veikti kaip rinkos formuotojui atskirų vertybinių popierių atžvilgiu priėmimo dienos.

Biržos nariui pateikus motyvuotą prašymą, VVPB valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą. VVPB valdyba nustato Biržos nariams, kuriems suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams, tokius reikalavimus: Maksimalų leidžiamą skirtumą tarp Biržos narių skelbiamų vertybinio popieriaus pirkimo ir pardavimo kainų; Laiko trukmę, per kurią Biržos nariai turi užtikrinti, kad į pavedimų knygą būtų įvesti pavedimai pirkti ir parduoti vertybinius popierius, kurių atžvilgiu Biržos nariams suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams; Minimalų vertybinių popierių, kurių atžvilgiu Emitento galimybė yra skola nariams suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams, kiekį, kurį Biržos nariai privalo kiekvieną prekybos dieną, teikdami pavedimus pirkti ir parduoti šiuos vertybinius popierius, įvesti į pavedimų knygą; Išimtis, kada Biržos nariams gali būti netaikomi Taisyklių dvejetainių emitento galimybė yra skola knygos įvertinimas Biržos narys gali pradėti veikti kaip rinkos formuotojas tik po to, kai pasirašo rinkos formuotojo sutartį su VVPB, kuri detaliai reglamentuoja Biržos nario, kuriam suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojui, teises ir pareigas.

Biržos narys gali atsisakyti veikti kaip rinkos formuotojas.