Partijos įstatai – LSDDP

Partijos pasirinkimas

Partijos pasirinkimas LSDDP partijos pasirinkimas sudaryti palankias sąlygas kiekvieno žmogaus darbui ir kūrybai, saugoti jo orumą ir siekį tobulėti, ginti žmogaus teises ir laisves; puoselėti tautiškumą, kultūrą, tradicijas ir tikėjimą, siekiant kiekvieno asmens brandos ir pagarbos bendražmogiškoms partijos pasirinkimas įgyvendinti socialinį teisingumą, sudarant lygias galimybes ir socialines garantijas visiems, sukuriant visiems žmonėms orias gyvenimo sąlygas, vienodas laisves ir teises visiems partijos pasirinkimas siekti santarvės — darnos ir doros šeimoje, vienybės tautoje ir santaikos valstybėje bei pasaulyje; sukurti partijos pasirinkimas modelio gerovės visiems valstybę Lietuvoje.

Į partiją narius priima partijos grupės klubo susirinkimas, skyriaus taryba arba susirinkimas partijos pasirinkimas. Asmuo laikomas LSDDP nariu nuo partijos partijos pasirinkimas susirinkimo, skyriaus tarybos arba susirinkimo konferencijos nutarimo priėmimo dienos.

Nuorodos kopijavimas

Asmuo savo noru išstojęs ar pašalintas iš LSDDP ir vėl norintis į ją stoti, turi pateikti ne mažiau kaip dviejų LSDDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų narystės partijoje stažą, rekomendacijas. LSDDP narys turi teisę: 3. LSDDP narys privalo: 4. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali jo nevykdyti, aiškinti ir ginti savo poziciją, bet negali trukdyti nutarimą vykdyti kitiems; 4.

Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal įstatymus turintys galimybę partijos pasirinkimas ar kitaip remti partiją, gali tapti LSDDP partneriais. Už LSDDP programos ar Įstatų nesilaikymą partijos grupė klubas arba skyriaus taryba gali narį įspėti, pareikšti jam papeikimą arba pašalinti iš partijos. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu LSDDP narys turi teisę per 15 kalendorinių dienų kreiptis į skyriaus etikos komisiją, kurios sprendimą nuo jo priėmimo per 15 kalendorinių dienų gali skųsti LSDDP etikos komisijai, kuri priima galutinį sprendimą.

Partijos grupes ir klubus gali sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Partijos grupės ar klubo veikla prasideda nuo įregistravimo skyriaus taryboje dienos. Partijos grupės sudaromos teritoriniu pagrindu, o klubus sudaro to paties partijos skyriaus Partijos pasirinkimas nariai, kuriuos vienija ta pati profesija ar bendri pomėgiai.

Partijos grupė klubas : 8. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos veiklos ir visuomenės gyvenimo klausimais; 8.

partijos pasirinkimas auto brokeris nusipirkti automobilį

Padeda partijos remiamiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje. Partijos grupės klubo aukščiausias organas — susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės klubo pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką.

Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. Partijos skyriai Partijos grupės ir klubai pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą jungiasi į skyrius savivaldybėse.

Skyriai gali būti steigiami ir pagal Seimo rinkimų vienmandates apygardas. Kai viename administraciniame — teritoriniame vienete partijos pasirinkimas keli partijos skyriai, jų veiklai koordinuoti gali būti sudarytos koordinacinės tarybos. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip narių.

Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferencijos delegatai renkami partijos grupėse klubuose pagal skyriaus tarybos nustatytą atstovavimo normą.

partijos pasirinkimas

Skyriaus susirinkimas ar konferencija: Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu; Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Skyriaus taryba: Skyriaus pirmininkas: Skyriaus etikos komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo.

Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę ne vėliau kaip per trisdešimt dienų kreiptis į LSDDP etikos komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų konferencijų mandatų komisijos funkcijas. Etikos komisijos nariu negali būti partijos pasirinkimas tarybos ir finansų komisijos nariai. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą.

Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai.

Finansų komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir etikos komisijos nariai. Kartą per du metus šaukiamas eilinis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Esant reikalui gali būti šaukiamas neeilinis suvažiavimas. Delegatai renkami partijos skyrių susirinkimuose konferencijose pagal LSDDP tarybos nustatytą atstovavimo normą.

Suvažiavimo nutarimai priimami dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso: LSDDP programos įgyvendinimo strategijos nustatymas; LSDDP pirmininko, partijos pasirinkimas, etikos komisijos bei finansų komisijos ataskaitų išklausymas ir vertinimas; LSDDP suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas ar pakeitimas.

Pirmininko rinkimo būdą nustato suvažiavimas. LSDDP pirmininką gali atšaukti tik suvažiavimas. LSDDP pirmininkas: LSDDP tarybą gali atšaukti neeilinis suvažiavimas.

LSDDP taryba: LSDDP pirmininko teikimu tvirtina atsakingąjį sekretorių ir rinkimų štabo vadovą; LSDDP taryba gali atšaukti prezidiumą ar keisti jo sudėtį.

LSDDP prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. LSDDP prezidiumas: LSDDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų partijos pasirinkimas jų pavaduotojų, LSDDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio asmeninio pasitikėjimo tarnautojų pareigas.

LSDDP partijos pasirinkimas posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. LSDDP valdyba: Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį; LSDDP pirmininko teikimu sudaro tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, partijos pasirinkimas pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus; Finansų komisija tikrina LSDDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyrių finansų komisijoms, organizuoja skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų mokymą.

Partijos valdymo organai, organizacijos vadovaujasi finansų komisijos išvadomis. Į ją negali būti renkami LSDDP tarybos ir finansų komisijos, skyrių etikos ir finansų komisijų nariai.

  • Turi pinigų užsidirbti
  • Partijos įstatai – LSDDP
  • Dvejetainiai variantai geriausios strategijos 2020 m
  • Jeigu Seimo rinkimai vyktų artimiausiu metu, juos turėtų laimėti konservatoriai, tačiau tai nebūtinai reikštų, kad ši politinė jėga suformuotų valdančiąją koaliciją, rodo sausį atlikta apklausa.
  • Užrakinimo pozicijos dvejetainiuose opcionuose
  • Aloyzas Sakalas. Kurią partiją pasirinkti nepartiniam rinkėjui? - DELFI

Etikos komisija nagrinėja LSDDP narių, partijos valdymo organų, organizacijų pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, Įstatų pažeidimus. Priima sprendimus dėl partinių nuobaudų — įspėjimo ar papeikimo — skyrimo. Priima galutinius sprendimus dėl Įstatų ar valdymo organų bei skyrių reglamentuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių normų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

Ši komisija taip pat atlieka suvažiavimų mandatų komisijos funkcijas. LSDDP taryba sudaro dalykinius komitetus, kurie talkina rengiant rinkimų programas ir formuojant partijos politiką konkrečiose srityse.

Aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti gali būti sudarytos laikinosios komisijos. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos skyriaus įstatuose.

Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

Susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po partijos pasirinkimas ar posėdžio dienos. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas.

Aukštesnių partijos organų nutarimai yra partijos pasirinkimas žemesniems.

Partijos statutas - LSDP

Jei nutarimas nevykdomas, atitinkama etikos komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam organui. Renkant partijos ir skyrių pirmininkus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų suvažiavime, susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų.

Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai partijos pasirinkimas išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau kaip partijos pasirinkimas dalyvaujančiųjų balsų.

Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau partijos pasirinkimas.

Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų.

Pasirinkimas yra! Artas Brasas. LLP

Partijos pasirinkimas keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių. Visi partijos organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDDP taryba, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos, nustato partijos struktūrinių padalinių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų konferencijų ir eilinio suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo terminus.

Ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose konferencijose ir eiliniame suvažiavime atsiskaito anksčiau juose išrinkti organai ir baigia savo kadenciją.

apykaklės variantas opciono savininkas yra pirkėjas

Naujai išrinkti organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose konferencijose partijos pasirinkimas suvažiavime dienos. Kai LSDDP pirmininkas negali eiti savo pareigų — atsistatydina, taip pat ligos ar ilgalaikės komandiruotės atveju jo įgaliojimus iki artimiausio eilinio arba neeilinio suvažiavimo LSDDP taryba suteikia vienam iš jo pavaduotojų.

Kai LSDDP skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų — atsistatydina, taip pat ligos ar ilgalaikės komandiruotės atveju partijos pasirinkimas įgaliojimus iki artimiausio skyriaus susirinkimo konferencijos skyriaus taryba suteikia vienam iš jo pavaduotojų.

Back Apžvalga euandi yra balsavimo patarimų programa angl. Atkreiptinas dėmesys, kad euandi nemokamai gali naudotis bet kuris suinteresuotas asmuo, organizacija ar institucija. Kaip tai veikia? Ši politinė erdvė apibrėžiama partijų, konkuruojančių m.

LSDDP suvažiavimas — pagal suvažiavimo patvirtintą reglamentą;