Trečiojo svarstymo literatūra (el. variantai)

Literatūros variantai, Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje - Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Loreta Jakonytė LLTI Įvairūs to paties kūrinio, ypač verstinės literatūros, leidimai gali pasakoti nevienodas istorijas. Kitas vertėjas, redaktorius, dailininkas - viskas turi įtakos sudėtingam literatūros kūrinio mechanizmui, kur, pakeitus vieną detalę žodį, sakinio struktūrą, iliustracijąkitaip pradeda veikti ir visos kitos. O jei dar imamasi trumpinti, adaptuoti, keisti žanrą ar meno kalbą ekranizuoti, įgarsintipradinio originalaus kūrinio prasmės dar labiau keičiasi, tolsta nuo autoriaus sumanymo.

Nuolat iš naujo publikuojant literatūros klasiką patikslinti leidimą ypač aktualu. Kūrinio variantiškumo reiškinį ir problemas iškalbingai atskleidžia šveicarų rašytojos Johannos Spyri apysakos Heida istorija Lietuvoje.

Turime net keturis jos variantus: pirmąkart kūrinys lietuviškai pasirodė XX a. Ateities žetonai Heidos variantai galėtų tapti turiningos tekstologinės analizės objektu ar būti nagrinėjami iš vertimo teorijos literatūros variantai, bet šiuosyk norisi bendriausiais bruožais aptarti literatūrinius kūrinio visumos dalykus. Kaip įvairiuose leidimuose atrodo kūrinio pasaulėvaizdis, vertybiniai pamatai, veikėjų charakteriai, ar keičiasi pasakojimo būdas, kas atsitinka su kulminaciniais originalo epizodais.

Kiek atsiskleidžia svarbūs Spyri apysakos stabilus nuotolinis uždarbis - gyva, šilta, smalsi, drąsi, ryžtinga kalnų mergaitės asmenybė, jos ryšys su gamta ir žmonėmis, įspūdinga kraštovaizdžio estetika, religinė plotmė ir subtilus humoras. Kaip ir originalas, apysaka išėjo dviem literatūros variantai Heida. Kaip ji mokėsi ir keliavo 1 ir Heida.

literatūros variantai

Kaip ji naudoja tai, ko išmokus. Pasakojimas vaikams ir tiems, kurie vaikus mėgsta 2. Greta sudėtos dalys menkai panašėja į literatūros variantai, nes skirtingos leidyklos parengė skirtingos stilistikos knygas su kitų dailininkų iliustracijomis. Tiek Spyri Heidos populiarumą, tiek apskritai Mašioto vertimų poveikį tarpukario Lietuvoje tebeliudija amžininkai.

Mašioto vertimus! Jie buvo mums nematytų kraštų, miestų, jūrų, kalnų atradimas, pirmoji pasaulio enciklopedija. Ir ne sausai publicistinė, o nuotaikinga, dvelkianti lengvu humoru, pateikta kaip patrauklių herojų nuotykiai. Mašioto vertimų specifka šiek tiek tyrinėta, tad žinoma, kad autorius verčiamus kūrinius kartais trumpindavo, vietomis laisvai atpasakodavo, ne visuomet apie tai informuodamas literatūros variantai.

Mašioto Heida, išleista ketvirtajame dešimtmetyje, nėra pilnas vertimas: sakiniai aptrumpinti, dalies jų visai atsisakyta, kai kur apkarpyti veikėjų dialogai, praleista dalis epitetų ir pan. Taip pasakojimas įgauna truputį spartesnį tempą, nesileidžia į smulkesnius niuansus.

literatūros variantai

Tačiau istorija dėl to daug nenukenčia ir veikėjų tapatybė stipriai nepažeidžiama. Tiesa, versdamas Mašiotas kiek redukavo vieną didžiųjų knygos vertybių - Spyri gamtovaizdžių aprašymus.

Dar problemiškiau atrodo religinių dalykų perteikimas. Lietuviškame tarpukario leidime jie išlaikyti, tačiau apmažinti, pavyzdžiui, sutrumpėjo giesmės, kai kurių strofos pradingo. Versdamas Mašiotas gražiai lietuvino asmenvardžius: Ožkapetris, piemenėlis Peteris - Petrelis, vežikas Jonas, tarnas Sebastijonas; panelė Rotenmejer gavo priesagą -aitė tad tapo panele Rotenmejeraite.

Savaip perteiktas ir vokiškas literatūros variantai ponas Sesemann tarpukario leidime yra Zėzemanas vėlesniuose variantuose tik Sezemanas.

Būtent iš šio varianto iki m. Viena vertus, galima literatūros variantai džiaugtis Literatūros variantai rašytojos ir jos pasaulinį populiarumą įgijusios herojės aktualizavimu, kita vertus, svarbu pamatyti, kad sovietmečio leidimas pažymėtas ryškiu laikmečio įspaudu - ideologiškai cenzūruotu redagavimu.

Pastaroji žala kūriniui itin didelė. Čia Heida skaito Ožkapetrio senelei religines giesmes, kuriose tiesiogiai formuluojamos ir vis pakartojamos literatūros variantai vilties, išminties, tikėjimo idėjos. Šios pastraipos geriausiai paaiškina ligtolinę ir būsimą Kalnų Dėdės elgseną, atskleidžia vidinius ir socialinius konfiktus, todėl, skyrių praleidus, šio veikėjo istorijoje ir portrete lieka žiojėti gili spraga.

Antireliginė, ateistinė sovietmečio ideologija lėmė, kad lietuviškoje m. Heidoje kone visiškai eliminuota kūrinio religinė plotmė. Buvo išgyvendinti fragmentai, kuriuose herojai mąsto apie Dievą, jam dėkoja ar šlovina kaip pasaulio grožio ir gėrio kūrėją, žmogaus būties išmintį ir viltį.

Ten, kur originale pabrėžiama dieviškoji pasaulio sąrangos ir žmogaus gyvenimo vertikalė, sovietmečio variante akcentuojama gamtos ar visuomenės horizontalė. Tais pačiais principais redukuotas apysakos fnalas.

Adaptuota Heida: siužeto konspektas Heida priklauso dažniausiai perleidžiamų pasaulio vaikų literatūros klasikos kūrinių grupei. Vis iš naujo publikuojamas ne tik originalas, bet ir galybė įvairaus masto sutrumpinimų, perpasakojimų, radijo vaidinimų, kino ekranizacijų, neautorinių tęsinių šie tradiciškai priduria tolesnių Heidos nuotykių, jaunystės išgyvenimų, šeimos kūrimą ir literatūros variantai.

Jame analizuoju iliustracijas tų knygų, kurias dauguma kritikų linkę vadinti nonsenso pasakomis. Paprastai vaikų knygų iliustracijos nagrinėjamos ne­pakankamai atsižvelgiant į iliustruojamos literatūros po­būdį. Man rūpėjo paanalizuoti, kaip vieno meninio ti­po literatūra veikia grafinę iliustracijų išraišką.

Po sovietmečio leidimo praėjus kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams, Lietuvoje pasirodė dar viena knyga, pavadinta Heidi8. Uždirbkite 20 000 eurų per mėnesį internete šios tarptautinės komercinės serijos bėdas — paviršutiniškumą, visų teksto lygmenų supaprastinimą, net išdarkymą — nesyk diskutuota, kritiškai rašyta9. Tos pačios kliautys būdingos ir adaptuotai Spyri Heidai. Viršelio gyvulėliai, menkai literatūros variantai į ožkas, katiniškai ar ėriukiškai?

Šiomis ypatybėmis literatūros variantai mergaitė galėtų priminti nebent Klarą, tačiau visai netapatintina su šveicarų rašytojos tamsiaplauke garbane Heida.

literatūros variantai

Adaptacijoje stipriai aptrinta ir literatūrinė kūrinio faktūra: trumpais, neišraiškingais sakiniais glaustai perpasakotas istorijos siužetas, išmesti dialogai, vėl atsisakyta religinės tematikos, išblukintos veikėjų savybės, jausmai ir kraštovaizdžio grožis. Visi kiti kūrinio dėmenys supaprastinti ir suprastinti.

Vyraujant monotoniškam pasakotojo balsui, neleidžiant jo pertraukti personažų kalboms, pasakojimas darosi gerokai vienodesnis ir nuobodesnis, išgaruoja tiek scenų dramatizmas, tiek komiškumas. Adaptacija vaizdžiai parodo, kokią įtaką visam kūriniui ar atskirų veikėjų turiniui daro net ir smulkūs pakeisti akcentai. Literatūros variantai galvoje, kokia reikšminga Spyri apysakoje yra miesto ir kaimo priešprieša, įterpiant tokius papildymus rizikuojama pernelyg įsikišti į autorinę problematikos interpretaciją ir ją iškreipti.

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje

Galbūt manant, kad šiandienos vaikus gali atgrasinti religinės temos, amerikiečių adaptuotoje ir lietuvių išsiverstoje Heidoje, kaip ir sovietmečio variante, dieviškoji plotmė atsiduria nuošalėje. Spalvingi ir jausmingi Spyri sukurti peizažai perpasakotojams taip pat atrodo verti mažiau dėmesio.

5 geriausi finansų makleriai cjsc mp trading

Antai įspūdingos pastraipos apie Heidos išgyvenimus kalnuose grįžtant iš Frankfurto pas senelį čia ne tik stipriai sutrumpintos, bet ir išradingos, tapybiškos originalo detalės pakeistos trafaretiniais apibūdinimais. Adaptuotame variante palikta nekaitoma pagrindinės herojės vardo forma Heidi, nesulietuvinti ir kiti asmenvardžiai bei vietovardžiai: Deti, Pėteris, Dėdė Alpas, Bridžita; Mašioto literatūros variantai Kaimelis čia vadinamas gremėzdišku Dorfiu.

Mažesnių ir didesnių paklaidų gausa iškreipia perpasakojamą Spyri kūrinį, svarbūs elementai praleidžiami, pridedama nemotyvuotų naujų. Adaptuotas variantas vargiai orientuojasi į kito amžiaus skaitytoją nei originalas, todėl jo parengimas neturi motyvacijos ir galėtų būti paaiškintas nebent leidėjų komerciniais interesais.

kaip atsiimti pinigus iš opcionų

Spyri Heidos, kurią maloniai mena mūsų vyresnioji inteligentija Ši Heidos versija, palyginti su ankstesnėmis, pasipildo daugybe niuansų, skaitytojui leidžia mėgautis autentiškesniu Spyri pasakojimu, spalvingesniais veikėjų portretais, lėtesne siužeto eiga, stabtelėjimais ir įdėmesniais įsižiūrėjimais į aplinką.

Čia kur kas visavertiškiau perduota, atkurta kūrinio visuma: literatūros variantai dialogai ar tylūs mintijimai, Alpių gyvenimas, krikščioniškoji paradigma.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga š. Rūbas ar drabužis?

Hei-dos grįžimo iš Frankfurto scena vakaro kalnuose, skurdžiai dekoruota adaptacijoje, m. Šiame vertime galima nuolat smaguriauti vaizdingais epitetais, veiksmažodžiais ir t.

Vilniaus kultūrinis gyvenimas —, sud. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, sud. Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, sud. Jonas Aistis: "Praregėjęs ilgesio akim", Colloquia ,sud. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis —, sud.

Renkantis iš keturių Heidų Taigi Lietuvoje esama keturių gana skirtingų Heidos variantų. Apibendrinant aptarimą galima sakyti, kad chronologiškai juose originalo būta mažėliau P.

Mašioto vertimas XX a.

Naujienlaiškis

Kitais žodžiais tariant, lietuviai prie visos Spyri apysakos artėjo per apkarpytą, išbraukytą ir perpasakotą versijas. Problemiškiausioje padėtyje atsidurdavo religinė kūrinio plotmė, deramai atskleista tik naujausiame leidime. Padėties suvokimas suteikia laisvę rinktis, literatūros variantai kokį variantą norime įnikti — pačios rašytojos sukurtą ar tarpininkų savaip sudėliotą. Heida: Kaip ji mokėsi ir keliavo, vertė Pranas Mašiotas.

Lietuvių literatūra 10 kl. III

Kaunas: Pribačius, Toliau cituojant šį ir vėlesnius apysakos leidimus skliaustuose nurodomi tik leidimo metai ir puslapis. Heida: Kaip ji naudoja tai, ko išmokus. Pasakojimas vaikams ir tiems, kurie vaikus mėgsta, vertė Pranas Mašiotas. Kaunas, Marijampolė: Dirva, Mažvydo bibliotekoje saugomame pirmosios dalies egzemplioriuje viršelyje išspausdintas antrosios dalies pavadinimas Heida.

Kaip panaudoja tai, ko išmokus. Mažvydo bibliotekoje.

literatūros variantai

Heida, paruošė ir redagavo Jonas Stukas, vertė Pranas Mašiotas. Vilnius: Literatūros variantai, Heidi, iš anglų k.

Trečiojo svarstymo literatūra (el. variantai)

Vilnius: Alka, Dromantaitė argumentuotai kritikavo Frances Burnett Paslaptingo sodo adaptaciją, plačiau žr. Kas apgins Anderseno teises? Heida, vertė Adomas Druktenis. Vilnius: Alma littera,