Kanados Sfinksas - katės veislės ir pobūdžio aprašymas - Vet

Neprivaloma katės strategija, Šv. Valentino dieną žlugusi JK vyriausybės „Brexit“ strategija: kas toliau? | medziokliniaiginklai.lt

Tačiau dėl įvairių šiuo metu galiojančios direktyvos trūkumų kelios valstybės narės savo nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais įgyvendinama direktyva, nustatė gerokai platesnio masto priemones, o kitos taiko tik būtiniausias taisykles. Tokie skirtumai turi būti pašalinti, siekiant užtikrinti, kad būtų atkurti vidaus rinkos tikslai. Šio pasiūlymo tikslas — visos Europos Sąjungos pramonės įmonėms ir mokslinių tyrimų bendruomenei užtikrinti vienodas sąlygas ir kartu sustiprinti mokslinėse procedūrose tebenaudojamų gyvūnų apsaugą, kaip numatyta EB sutarties protokole dėl gyvūnų gerovės[1].

Šis pasiūlymas padeda įgyvendinti bendrą Komisijos strategiją dėl eksperimentų su gyvūnais ir kartu aktyviau skatina kurti, tvirtinti, pripažinti ir įgyvendinti alternatyvius metodus. Replacement, Reduction and Refinement — gyvūnų naudojimo pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas principą eksperimentuose su gyvūnais.

Bendrosios aplinkybės ES—27 mokslinėse procedūrose kasmet panaudojama apie 12 mln. Reikėtų imtis visų priemonių, kad eksperimentuose naudojamų gyvūnų skaičius būtų kuo labiau sumažintas.

Pragmatiškiausias būdas mažinti eksperimentų su gyvūnais skaičių — diegti alternatyvius metodus, nes dėl dabartinio neprivaloma katės strategija žinių lygio dar negalima visiškai atsisakyti eksperimentų su gyvūnais[4]. Todėl būtina užtikrinti, kad gyvūnams, kurie vis dar naudojami eksperimentuose dėl teisėtų priežasčių, neprivaloma katės strategija užtikrinta didžiausia su eksperimento tikslais deranti apsauga ir gerovė.

Daugelis nuostatų paseno, taigi direktyva neatspindi nei šiuolaikinių metodų eksperimentų su gyvūnais srityje, nei naujausių gyvūnų gerovės srities laimėjimų.

Be to, direktyva parengta pagal tarptautinės konvencijos redakciją, taigi tam tikrų nuostatų redakcija yra labiau politinė, o ne reglamentuojanti. Daugelį nuostatų galima suprasti įvairiai, be to, jose teikiamos gairės, o ne derinami reikalavimai. Priešingai direktyvos tikslams, dėl minėtų veiksnių buvo iškreipta vidaus rinka ir atsirado daug valstybėse narėse taikomų teisės aktų sekti bitcoin talpyklą. Be to, neprivaloma katės strategija kurios galiojančios nuostatos yra dviprasmiškos ir nenuoseklios, todėl kyla perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir atitikties sunkumų.

Į tai atsižvelgiama EB sutarties protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, kuriame pripažįstama, kad gyvūnai yra jaučiantys sutvėrimai. Pagal jį reikalaujama, kad Bendrija ir valstybės narės tinkamai atsižvelgtų į gyvūnų gerovę.

opcionų uždirbimo strategija

Tačiau dabartinės direktyvos nuostatos nebeatitinka šio įpareigojimo. Visuomenė vis geriau informuojama apie gyvūnų gerovę, ir šis klausimas kokios yra pelningiausios pajamos internete darosi vis aktualesnis.

Remiantis paskutinėmis nuomonės apklausomis ir viešųjų konsultacijų rezultatais, aiškiai matyti, kad visuomenė domisi šia sritimi — dvi iš trijų didžiausių viešųjų konsultacijų, kurias Europos Komisija kada nors buvo surengusi įvairiose savo politinės veiklos srityse, buvo susijusios su gyvūnų gerove[5].

Galiojančiose priemonėse nepakankamai atsižvelgiama į šiuos lūkesčius ir neužtikrinamas patenkinamas skaidrumo lygis šioje itin prieštaringoje srityje.

Kitos Bendrijos politikos kryptys ir teisinės priemonės, kaip antai REACH[6], gali padaryti laikiną neigiamą poveikį, t. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į Kosmetikos direktyvos[7] nuostatas, būtina neatidėliotinai mažinti mūsų priklausomybę nuo eksperimentų su gyvūnais. Galutinis tikslas turėtų būti visiškai pakeisti eksperimentų su gyvūnais naudojimą kitais metodais. Alternatyvūs metodai naudingi ne tik gyvūnų gerovės požiūriu — juos taikant galima gauti patikimos informacijos, nes naudojami moderniausi bandymai, kurių kokybė tikrinama ir kuriuos atlikti galima greičiau ir pigiau nei įprastinius bandymus, kuriems naudojami gyvūnai.

Pavyzdžiui, m. Komisija įsteigė Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centrą[8] prie Komisijos Jungtinio tyrimų centro. Siekiant paspartinti pažangą šioje srityje, šiame pasiūlyme ypač akcentuojama būtinybė papildyti šią struktūrą, nustatant tam tikras alternatyvių metodų taikymo skatinimo priemones.

Tačiau kartu pažymima, kad poreikiai vykdyti reglamentuojamus bandymus nustatomi ir apibrėžiami pagal kitus teisės neprivaloma katės strategija. Šios alternatyvių metodų taikymo skatinimo priemonės — tai ir bendras reikalavimas taikyti alternatyvius metodus, kai tik jie atsiranda, ir konkrečios priemonės, kuriomis siekiama skatinti kurti, tvirtinti ir pripažinti alternatyvius metodus taip pat ir tarptautiniu lygiu.

Tačiau gyvūnų naudojimas mokslinėse procedūrose tebėra būtinas, nes tik taip galima užtikrinti tinkamą žmonių, gyvūnų ir aplinkos apsaugos lygį ir sukaupti daugiau žinių, kurios padės gerinti neprivaloma katės strategija ir gyvūnų sveikatą ir gerovę[9],[10].

kaip nuotoliniu būdu atidaryti tarpininkavimo sąskaitą prce acton dvejetainiai variantai

Esama svarių argumentų, dėl kurių reikėtų diferencijuoti gyvūnų naudojimą atsižvelgiant į gyvūnų rūšis, visų pirma dėl jų genetinio artumo žmonėms.

Nors dėl nežmoginių primatų artumo žmonėms tam tikros iš šių rūšių vienintelės tinka tam tikrų kategorijų bandymams, šį diferencijavimą remia mokslas, todėl į jį reikėtų atsižvelgti. Todėl, laikantis ankstesnių įsipareigojimų[11], į pasiūlymą įtrauktos tam tikros nuostatos, kuriomis siekiama sumažinti nežmoginių žetono viršus naudojimą iki absoliutaus minimumo. Nustatytas reikalavimas, kad tais atvejais, kai nežmoginiai primatai yra vienintelė bandymams tinkama gyvūnų rūšis, jų naudojimas nuodugniai svarstomas kiekvienu atveju atskirai.

Pasiūlyme apribojamas nežmoginių primatų naudojimas: neprivaloma katės strategija numatytas draudimas naudoti žmogines beždžiones, o kitų rūšių nežmoginius primatus leidžiama naudoti tik specialiose taikymo srityse.

Be to, nustatyti griežti pasirinkimo sandorių organizavimas dėl gyvūnų kilmės ir numatytos specialios stebėsenos priemonės, kurių tikslas — užtikrinti siūlomų priemonių veiksmingumą ir galiausiai padėti visai atsisakyti nežmoginių primatų naudojimo mokslinėse procedūrose. Tačiau pasiūlyme pažymima, kad dėl dabartinių mokslinių žinių lygio artimiausiu metu mums nepavyks pasiekti šio tikslo[12].

neprivaloma katės strategija uždirbti pinigų 5000 eurų

Komisija yra EB sutarčių sergėtoja, todėl ji taip pat turi užtikrinti, kad Bendrijos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir kad būtų tinkamai atliekama jų įgyvendinimo kontrolė. Galiojanti direktyva sulaukė kritikos dėl vykdymo, skaidrumo ir viešojo atskaitingumo. Be to, Komisija gali atlikti konstruktyvų vaidmenį, t.

užsienio brokerio mokesčiai

Juo siekiama pašalinti spragas ir dviprasmybes, užtikrinti nuostatų nuoseklumą ir suderinti jas su geresnio reglamentavimo Bendrijos standartais. Labiausiai vidaus rinką iškraipiusios galiojančios nuostatos, t. Laikantis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinti šias persvarstytas gaires, šių gairių dalys bus įtrauktos į šį pasiūlymą kaip būtiniausi standartai. Derėjimas su kitomis Europos Sąjungos politikos sritimis ir tikslais ES politikos sritys ir tikslai Pasiūlymas, kurio tikslas — suderinti ir suvienodinti ES šalių praktiką gyvūnų veisimo, laikymo ir naudojimo mokslinėse procedūrose srityje, atitinka EB sutarties 95 straipsnyje nustatytus tikslus.

Jį rengiant atsižvelgta į valstybių narių infrastruktūros įvairovę ir, laikantis Bendrijos subsidiarumo principo, numatytos pakankamai lanksčios neprivaloma katės strategija, kad galėtų neprivaloma katės strategija taikomos nacionalinės įgyvendinimo priemonės. Optimaliai įgyvendinant neprivaloma katės strategija pasiūlymą nacionaliniu lygmeniu, t.

Spausdinti Dėžės katėms daugiabučių kiemuose: reali pagalba beglobiams? Vytauto Liaudanskio nuotr. Atšalus orams daugiabučių kiemuose vienas po kito pradėjo dygti keisti dariniai - įvairios kartoninės ir medinės dėžės, suręstos kaip laikini namai katėms. Savo ruožtu beglobių gyvūnų gaudymo tarnybos vadovė teigė, kad tokių namelių statybos daugiabučių kiemuose turėtų būti suderintos su kitais gyventojais.

Pagal Lisabonos darbotvarkės tikslus pasiūlymas pagrįstas galimos veiksmų ėmimosi arba veiksmų nebuvimo naudos ir išlaidų analize, taip pat jį rengiant atsižvelgta į visos Bendrijos ekonominę ir socialinę raidą.

Be to, numatytos specialios priemonės administracinių procedūrų sklandumui užtikrinti, kurios taip padeda siekti Lisabonos darbotvarkės tikslų. Siekiant pusiausvyros, pasiūlyme numatyta skatinti Europos mokslinių tyrimų plėtrą ir konkurencingumą ir kartu griežtai reikalaujama, kad būtų paisoma gyvūnų gerovės.

Karingas katinas

Pasiūlyme numatyta įdiegti tinkamą suderintą sistemą, kuri palengvintų mokslinių tyrimų projektų vykdymą visoje ES, ypač — mokslinius tyrimus vykdančių darbuotojų judumą. Šiuo tikslu nustatyti būtiniausi mokymo standartai. Pasiūlyme taip pat daug dėmesio skiriama svarbiam Bendrijos neprivaloma katės strategija mokslinių tyrimų programų aspektui — alternatyvių metodų kūrimui ir tvirtinimui. Be to, Komisijai tenka svarbi atsakomybė užtikrinti, kad naujas gyvūnų gerovės standartus reglamentuojantis teisės aktas būtų pagrįstas besivystančiomis mokslinėmis žiniomis ir dabartine gerąja praktika.

Įgyvendinant šią politiką, m. GSGSG pateiktomis rekomendacijomis pagrįsta daug neprivaloma katės strategija priemonių. Reikalavimai reguliariai persvarstyti šias nuostatas palengvins naujausių mokslinių žinių įtraukimą. Galiausiai pasiūlymas visiškai atitinka naujausią Bendrijos veiksmų planą dėl gyvūnų gerovės[19], kuriame šis pasiūlymas numatytas kaip vienas iš specialiųjų veiksmų.

TEDG pateikti dokumentai taip pat buvo plačiai išplatinti mokslinių tyrimų bendruomenės ir pramonės atstovams, siekiant gauti kuo daugiau atsakymų. Komisija internete surengė viešąsias konsultacijas, skirtas plačiajai visuomenei, šios srities ekspertams ir suinteresuotosioms šalims[21].

Šunų mylėtojams ir profesionalams

Atsakymų santrauka ir kaip į juos buvo atsižvelgta Neprivaloma katės strategija su piliečiais rezultatai pagrįsti piliečių, kurie domėjosi konsultacijų dalyku ir savo iniciatyva užpildė klausimyną, atsakymais.

Todėl rezultatai neprilygsta apklausų, neprivaloma katės strategija antai Eurobarometras, rezultatams. Tačiau gausus dalyvavimas aiškiai rodo visuomenės domėjimąsi šia sritimi. Didžioji dauguma respondentų remia priemones, kurios būtų įgyvendinamos ES lygiu gyvūnų gerovei didinti.

Konsultuojantis su ekspertais, gauta per 12 pastabų apie įvairias persvarstymo galimybes. Šios pastabos buvo nuodugniai išanalizuotos ir į jas buvo atsižvelgta rengiant teisės akto projektą, taip pat keičiant ir atnaujinant Komisijos poveikio vertinimą. Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas Susijusios mokslinės sritys Buvo kreiptasi į bandymų ir eksperimentų su gyvūnais, laboratorinių gyvūnų mokslo, gamtos mokslų visų pirma biologijos, medicinos, farmakologijos, toksikologijos ir ekotoksikologijosgyvūnų gerovės, etikos sričių ekspertus, neprivaloma katės strategija gyvūnų veisėjus, laborantus ir veterinarijos gydytojus, gyvūnų elgesio specialistus, taip pat su šiomis sritimis susijusių teisinių ir ekonominių reikalų ekspertus, ir jie pateikė informacijos.

Naudota metodika Pasiūlymas pagrįstas geriausiomis turimomis mokslo ir technikos žiniomis. Tokios žinios surinktos per išsamias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant TEDG, viešąsias konsultacijas internete, ir pagal rangos sutartį atlikus išorės tyrimą, per kurį buvo įvertintas siūlomų priemonių socialinis ir ekonominis poveikis bei poveikis gyvūnų gerovei. Be to, buvo pateikti konkretūs moksliniai klausimai Europos maisto saugos tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės specialistų grupei ir jos pirmtakui — Gyvūnų sveikatos ir gerovės moksliniam komitetui GSGMK.

Gautų ir panaudotų patarimų santrauka Iš esmės sutarta, kad neprivaloma katės strategija direktyva paseno ir lėmė vidaus rinkos iškraipymą. Remiantis techniniais ir moksliniais patarimais parengtos pirminės priemonės.

EUR-Lex - PC - LT

Šios priemonės buvo pristatytos plačiose konsultacijose, per kurias suinteresuotosios šalys aiškiai jas parėmė. Tarp galimybių, kurių buvo atsisakyta atsižvelgus į gautas nuomones, buvo reikalavimas skelbti etinius vertinimus ir sistemingai atgaline data vertinti visus projektus, kuriuose naudojami gyvūnai.

Šie reikalavimai buvo pakeisti reikalavimu pareiškėjui teikti netechninio pobūdžio santraukas ir atlikti vertinimą atgaline data, kiekvienu atskiru atveju atsižvelgus į jo būtinumą.

Be to, buvo atsisakyta galimybės sukurti visos ES duomenų bazę, kuri buvo numatyta kaip priemonė išvengti nereikalingo bandymų kartojimo. Per konsultacijas suinteresuotosios šalys pritarė, kad būtų sukurta lanksti sistema, pagal kurią įgyvendinimo priemonės būtų nustatomos nacionaliniu lygmeniu. Iš esmės sutarta, kad galiojanti direktyva turėtų būti persvarstyta ir į ją įtrauktos pagrindinės pateiktos nuostatos, pagal kurias nustatomi visai ES bendri dvejetainis variantas uždirbti ir principai, o išsamias atitinkamo administracinio lygmens priemones paliekama priimti valstybėms narėms.

Poveikio vertinimas Buvo svarstomos tokios plataus pobūdžio galimybės jis neprivaloma katės strategija pagal reglamentavimo laipsnį : 1 Reguliavimo panaikinimas. Komisija atliko poveikio vertinimą, kuriame išsamiau aprašyti rezultatai dėl su šiuo pasiūlymu susijusio socialinio ir ekonominio poveikio, taip pat dėl poveikio gyvūnų gerovei, ir išsamiau aptartos politikos galimybės. Šiuo metu Europos bendrijoje pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenės konkurencinė aplinka itin įvairi neprivaloma katės strategija nevienoda.

Vidaus rinkos veikimas daro poveikį šiems pagrindiniams ekonomikos subjektams: — Rangos pagrindu dirbantys mokslinių tyrimų neprivaloma katės strategija, dėl išlaidų ar kompetencijos priežasčių atliekantys bandymus su gyvūnais kitoms įmonėms.

Jų išlaidų struktūra dėl reguliavimo skirtumų skiriasi visoje Europoje. Vidaus rinkos veikimas eksperimentų su gyvūnų srityje taip pat daro įtaką ir universitetams, nes jie varžosi dėl pramonės paramos moksliniams tyrimams, dalyvauja konkursuose dėl viešojo pirkimo sutarčių ir kartais steigia savo komercines įmones arba filialus.

neprivaloma katės strategija analitika uždirba pinigus

Atsižvelgus į valdybos rekomendacijas, buvo papildomai patobulinti šie skirsniai: vidaus rinkos problemos, savireguliavimo galimybė, kokybinės naudos matmuo ir standartinio administracinių išlaidų modelio naudojimas. Apskaičiuota, kad ES—25 metinės išlaidos padidės maždaug ,7 mln. Į šią sumą įtrauktos papildomos maždaug 45 mln. EUR per metus administracinės išlaidos, kurias daugiausia lemia griežtesnis projektų paraiškų nagrinėjimas, apimantis daugiau gyvūnų, daugiau patikrinimų ir daugiau statistinių duomenų.

Patiko straipsnis? Pasidalink su draugais! Šių metų vasario 14 d. Įdomu tai, jog šių metų sausio 15 d. Kas gi įvyko vasario 14 d.

Šios išlaidos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į naudą gyvūnų gerovei, naujovių kūrimui ir mokslui, taip pat į naudą visuomenei dėl didesnio viešojo atskaitingumo ir skaidrumo.

Išduodant leidimus projektų, pagal kuriuos atliekami reglamentuojami bandymai, grupėms, dėl masto ekonomijos įstaigos lygmeniu sumažės vidutinės tokio tipo projektų išlaidos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Naudą pajustų ir leidimus išduodančių valstybių narių įstaigos, nes procedūros būtų tvarkomos lanksčiau ir veiksmingiau. Reikalavimas priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo per nustatytą laiką duotų naudos pramonei ir akademinei bendruomenei. Atsižvelgta į tam tikrą naudą dėl supaprastinimo, visų pirma dėl leidimų išdavimo grupėms, kuris gerokai sumažins administracinę naštą.

Numatomos santaupos sudarys apie 22 mln. EUR per metus. Apskaičiuota, kad vien tik nauda, susijusi su administracinių išlaidų sumažinimu ir nereikalingų bandymų vengimu, yra 90 mln.

neprivaloma katės strategija

Tačiau į tai neatsižvelgta apskaičiuojant metines išlaidas. Replacement, Reduction and Refinement — gyvūnų naudojimo pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas principu. Bendrijos teisės sistema Siekiant užtikrinti sveikatą ir saugą, Bendrijoje galioja teisės aktai, reglamentuojantys galimo produktų ir medžiagų pavojaus vertinimą ir valdymą. Tam tikrais neprivaloma katės strategija būtina atlikti bandymus su gyvūnais šiam pavojui įvertinti.

Tokioms sritims priskiriami farmacijos, cheminių medžiagų, pesticidų sektoriai, taip pat maisto produktų ir pašarų sauga. Todėl, vertinant gyvūnų gerovės aspektus, reikia tinkamai atsižvelgti į būtinybę atlikti bandymus, kad būtų išvengta galimo didelio pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai.